logoDigitalDan.co.uk - Welsh Language
Milford Haven
Main Site
Welsh Language
Welsh Words
Welsh Places
DigitalDan Sites
My Other Sites
Hit Counter 112
©2000-2021 DigitalDan.co.uk
Open Data © the credited
organisations.
Email address bouncer

Note
Some pages
may contain
inaccuracies
 
English Welsh    Welsh English
a mae    afal apple
all gyd    afon river
ambulance ambiwlans    agos close
apple afal    allan exit
april ebril    ambiwlans ambulance
area ardal    ar agor open
arm braich    ar gau closed
august awst    ardal area
baby babi    awr hour
bad drwg    awst august
bakery popty    babi baby
bank banc    bach little
bar bar    bachgen boy
bed gwely    banc bank
bed and breakfast gwely a brecwast    bar bar
beer cwrw    bara bread
bell cloch    blwyddyn year
big mawr    bore da good morning
black du    braich arm
blue glas    bryn hill
boy bachgen    bwyd food
bread bara    canolfan center
car park maes parcio    cant hundred
cat cath    cath cat
center canolfan    ceffyl horse
cheers iechyd da!    ceiniog penny
children plant    cerrig stone
city ddinas    chwech six
close agos    chwefror february
closed ar gau    ci dog
coffee coffi    cig meat
cold oer    cloch bell
course cwrs    coch red
danger perygl    coffi coffee
day dydd    croeso welcome
december rhagfyr    cwrs course
do you speak english ydych ch'n siarad saesneg    cwrw beer
doctor meddyg    cymraeg welsh
dog ci    cymru wales
east ddwyrain    dau two
eight wyth    dda good
english saesneg    ddinas city
exit allan    ddwyrain east
eye llygad    de south
face wyneb    deg ten
farm fferm    dim zero
father tad    dioch thank you
february chwefror    dref town
fire tan    droed foot
fish pysgod    drwg bad
five pump    du black
food bwyd    dwr water
foot droed    dydd day
four pedwar    dydd gwener friday
friday dydd gwener    dydd iau thursday
gas nwy    dydd llun monday
good dda    dydd mawrth tuesday
good afternoon prynhawn da    dydd mercher wednesday
good evening noswaith dda    dydd sadwrn saturday
good luck pob lwc    dydd sul sunday
good morning bore da    dyffryn valley
good night nos da    dynion men
goodbye hwyl fawr    ebril april
green gwyrdd    farchnad market
grey llwyd    ffenestr window
happy birthday penblwydd hapus    fferm farm
happy christmas nadolig llawen    ffordd road
hello s'mae    gadawodd left
help helpu    gaeaf winter
here yma    glas blue
hill bryn    goes leg
horse ceffyl    gogledd north
hot poeth    gorffennaf july
hotel gwesty    gorllewin west
hour awr    gwely bed
house ty    gwely a brecwast bed and breakfast
how are you shw mae    gwesty hotel
hundred cant    gwthio push
ice ia    gwyn white
island ynys    gwyrdd green
january ionawr    gyd all
july gorffennaf    gynnes warm
june mehefin    haf summer
lake llyn    haul sun
land tir    heddiw today
left gadawodd    heddlu police
leg goes    helpu help
little bach    hwyl fawr goodbye
main prif    hyddref october
march mawrth    ia ice
market farchnad    iechyd da! cheers
may mai    ionawr january
meat cig    lan shore
men dynion    llaeth milk
milk llaeth    lle place
million millwn    llwyd grey
minute munud    llygad eye
monday dydd llun    llyn lake
month mis    mae a
mountain mynydd    maes parcio car park
new newydd    mai may
nine naw    mawr big
no nac ydy    mawrth march
north gogledd    meddyg doctor
november tachwedd    medi september
october hyddref    mehefin june
office swyddfa    melyn yellow
oil olew    menywod women
one un    mil thousand
open ar agor    millwn million
penny ceiniog    mis month
place lle    mor sea
police heddlu    munud minute
pound punt    mynydd mountain
pub tafarn    nac ydy no
pull tynnu    nadolig llawen happy christmas
push gwthio    nant stream
red coch    naw nine
return ticket tocyn dwy ffordd    newydd new
river afon    nos da good night
road ffordd    noswaith dda good evening
rose rhosyn    nwy gas
saturday dydd sadwrn    oer cold
school ysgol    oes yes
sea mor    olew oil
september medi    orsaf station
seven saith    pedwar four
shop siop    penblwydd hapus happy birthday
shore lan    pentref village
single ticket tocyn sengi    perygl danger
six chwech    plant children
south de    pob lwc good luck
station orsaf    poeth hot
stone cerrig    popty bakery
stream nant    prif main
street stryd    prynhawn da good afternoon
sugar siwgr    pump five
summer haf    punt pound
sun haul    pysgod fish
sunday dydd sul    rhagfyr december
tea te    rhosyn rose
ten deg    saesneg english
thank you dioch    saith seven
thousand mil    shw mae how are you
three tri    siop shop
thursday dydd iau    siwgr sugar
today heddiw    s'mae hello
town dref    stryd street
train tren    swyddfa office
tuesday dydd mawrth    tachwedd november
twenty ugain    tad father
two dau    tafarn pub
valley dyffryn    tan fire
village pentref    te tea
wales cymru    tir land
warm gynnes    tocyn dwy ffordd return ticket
water dwr    tocyn sengi single ticket
wednesday dydd mercher    tren train
week wythnos    tri three
welcome croeso    ty house
welsh cymraeg    tynnu pull
west gorllewin    ugain twenty
white gwyn    un one
window ffenestr    wyneb face
winter gaeaf    wyth eight
women menywod    wythnos week
year blwyddyn    ydych ch'n siarad saesneg do you speak english
yellow melyn    yma here
yes oes    ynys island
zero dim    ysgol school
NOTES